Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

วิธีการทำ Redirects ( เปลี่ยนเส้นทางเว็บไซต์ )

Redirect คือ การที่เราเปลี่ยนเส้นทางของ URL ต่างๆ ที่เข้ามายังเว็บของเราให้เป็นไปตามที่เรากำหนด ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะผ่านเข้ามาจากลิงค์ไหนก็ตาม ถ้าเป็น URL ที่เราตั้งค่าให้ทำการ Redirect ไว้ ระบบจะทำการส่งต่อไปยัง URL หรือเว็บปลายทางที่กำหนดทันที

  1. เข้าสู่ระบบ cPanel ( ดูวิธีการเข้าได้ที่นี้ )
  1. ไปที่หัวข้อ Domains แล้วเลือกเมนู Redirects
  1. ตั้งค่าการ Redirects ดังนี้
  • ช่องที่ 1 เลือกเป็น Permanent กรณีต้องการเปลี่ยนเส้นทางแบบถาวร หรือ เลือกเป็น Temporary กรณีต้องการเปลี่ยนเส้นทางแบบชั่วคราว
  • ช่องที่ 2 เลือกชื่อโดเมนเนมที่ต้องการตั้งค่า
  • ช่องที่ 3 ใส่ชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการตั้งค่า หรือปล่อยเป็นค่าว่างกรณีต้องการ Redirects ทุกโฟลเดอร์
  • ช่องที่ 4 ใส่ชื่อเว็บไซต์ปลายทางที่ต้องการตั้งค่า
  • ช่องที่ 5 แนะนำให้เลือกเป็น Redirect with or without www

Was This Article Helpful?

0
Related Articles