Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

วิธีการทำ Redirect ( http to https )

หลังจากติดตั้ง SSL เสร็จเรียบร้อยแล้ว  หากต้องการให้หน้าเว็บไซต์แสดงผลเป็น https แทน http จะต้องไปตั้งค่าเพิ่มเติมตามขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบ cPanel ( ดูวิธีการเข้าได้ที่นี้ )
  1. ไปที่หัวข้อ Domains แล้วเลือกเมนู Domains
  1. ติ๊กเปิดการใช้งาน ” Force HTTPS Redirect ”  ด้านหลังชื่อโดเมนเนมที่ต้องการใช้งาน

Was This Article Helpful?

0
Related Articles