Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ปัญหา เข้าสู่ webmail ไม่ได้

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

  • Internet หรือ Network ที่ใช้งานมีปัญหา
  • มีการเปิดใช้งาน Firewall หรือตั้งค่า Rule ที่ไม่อนุญาตให้ใช้งาน Port 2096
  • Server มีการ Block หมายเลข IP Internet ที่ใช้งาน

แนวทางการตรวจสอบปัญหา

  1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Internet ดูว่ามีปัญหาหรือไม่ เช่น Modem หรือ Router มีปัญหา , อุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อ Network ได้เป็นต้น โดยอาจใช้วิธีทดสอบง่ายๆ โดยการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์อื่นๆ ดูว่ามีปัญหาเช่นเดียวกันหรือไม่
  2. ตรวจสอบว่า Internet ที่ใช้งานมีการตั้งค่า Firewall หรือ Rule หรือไม่ ( หากไม่ทราบวิธีตรวจสอบ แนะนำให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ IT หรือผู้ติดตั้งระบบ Network )

วิธีการแก้ไขปัญหา

  1. ถ้าเป็นปัญหาที่ Internet ให้ลองเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า DNS ในเครื่องคอมพิวเตอร์ดูก่อน หากยังติดปัญหาอยู่อีกให้ลองรีเซ็ต Modem หรือ Router และทดสอบการใช้งานดูใหม่อีกครั้ง
  2. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ IT หรือผู้ติดตั้งระบบ Network เปิดการใช้งาน Port 2096
  3. ทำการปลด Block หมายเลข IP Internet ด้วยตนเอง ตามวิธีการในลิงก์ด้านล่าง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อให้ทำการปลด Block หมายเลข IP Internet ให้

Was This Article Helpful?

0
Related Articles