Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

การย้ายโดเมนเนม ( .th ) มาจดทะเบียนกับ YourConnect

การย้ายโดเมนเนม ( .th ) จะมีขั้นตอนไม่เหมือนกับการย้ายโดเมนเนมสากลทั่วไป คือ จะต้องใช้วิธีการส่งเอกสารที่มีหัวเอกสารจากบริษัทฯ หรือหน่วยงานของผู้ใช้บริการตามตัวอย่างในลิงก์ด้านล่าง

ตัวอย่างเอกสารแจ้งเปลี่ยนผู้ดูแลโดเมนเนม ( .th )

โดยให้ระบุข้อความในส่วนของ “อีเมล์เข้าสู่ระบบ” เป็น  domreg@yourconnect.com   แล้วจัดส่งเอกสารเข้ามาที่บริษัทฯ ผ่านช่องทาง fax หมายเลข 0-2642-9839  หรือ ส่งอีเมล์เข้ามาที่  info@yourconnect.com  ครับ

Was This Article Helpful?

0
Related Articles