ลักษณะและประเภทของชื่อโดเมนเนม

แบ่งตามรูปแบบเชิงเทคนิค

ชื่อโดเมนถูกใช้เป็นหลักในการอ้างอิงถึงโฮสต์ในขอบเขตพื้นที่หนึ่ง ๆ  ดังนั้น จึงมีการแยกย่อยชื่อโดเมนออกเป็นหลายระดับขั้น  อาจเปรียบเทียบได้กับการแบ่งพื้นที่ออกเป็น   ประเทศ  จังหวัด  อำเภอ  ตำบล หมู่บ้าน  ฯลฯ  เป็นต้น   โดยชื่อโดเมนระดับบนสุดจะถูกเรียกว่า  Top-Level Domain Name  หรือ  TLD  ซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายทางขวามือของชื่อ   เช่น   .com  .net   .org  .th  .uk  เป็นต้น   ระดับที่รองลงมาจาก  TLD  คือ  SLD  (Second-Level Domain Name)  โดยจะอยู่ถัดจาก TLD  มาทางซ้ายมือ  เช่น   yourconnect.com   ในส่วนของ  yourconnect  ถือว่าเป็น  SLD  และ .com  เป็น TLD   ส่วนที่รองลงมา หรือถูกแบ่งออกจาก  SLD  อีกที  ก็จะอยู่ถัดจาก SLD  มาทางซ้ายมือ  โดยเรียกว่าเป็น Third-Level Domain Name  เช่น  domain.yourconnect.com  ส่วนของ  domain  นั้นเป็น Third-Level Domain Name ของชื่อโดเมน  ซึ่งการแบ่งซับโดเมนย่อยลงมานั้น  โดยปกตินิยมแบ่งไม่เกิน  4 ระดับ


แบ่งตามการใช้งานและขอบเขตทางภูมิศาสตร์

การจัดแบ่งตามลักษณะการใช้งาน   ปรากฏให้เห็นในการจัดแบ่งชื่อโดเมนประเภที่เรียกว่า  ชื่อโดเมนสากล  หรือ  gTLD  (generic Top-level Domain Name)   และการจัดแบ่งตามขอบเขตทางภูมิศาสตร์  ปรากฏให้เห็นในการจัดแบ่งชื่อโดเมนประเภที่เรียกว่า  ชื่อโดเมนประจำสัญชาติ  หรือ  ccTLD  (country code top-level Domain Name)

  1. กลุ่มชื่อโดเมนประเภท  gTLD  (generic Top-level Domain Name)  เป็นกลุ่มที่เปิดกว้างให้บุคคลหรือหน่วยงานทั่วโลกจดได้โดยอิสระ  เช่น  .com  (Commercial)  .net (Networking)  .org (Organaization)  ดูรายละเอียดทั้งหมดของโดเมนประเภท  gTLD
  2. กลุ่มชื่อโดเมนประเภท  ccTLD  (country code Top-level Domain Name)  เป็นกลุ่มโดเมนที่กำหนดขึ้นจากรหัสประจำประเทศ  เช่น  .th (Thailand)   .us  (United States)   .jp  (Japan)  เป็นต้น  การควบคุมดูแลชื่อโดเมนกลุ่ม ccTLD  ของแต่ละประเทศ  จะขึ้นอยู่กับองค์กรที่ดูแลระบบข้อมูลชื่อโดเมนประจำสัญชาตินั้น ๆ เป็นหลัก  โดยองค์กรดังกล่าวอาจจะทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ดูแลระบบข้อมูลโดเมน  (Registry)  พร้อม ๆ กับผู้ให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน (Registrar)  ในเวลาเดียวกัน

ชื่อโดเมนประเภท  ccTLD  ส่วนใหญ่จะจำกัดสิทธิ์ในการจดให้เฉพาะกับ บริษัท  บุคคล หรือหน่วยงาน  ที่ประกอบการหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศนั้น ๆ เท่านั้น


บทความอื่น ๆ
วิธีการตั้งค่า Name Server ของโดเมนเนม (Bizcn)
การตั้งค่าอีเมล์ใน Outlook Express
Bandwidth คืออะไร ?
การย้ายชื่อโดเมนเนม
วิธีการ compact folder สำหรับ outlook